سلام دوستان
در مورد آزمون fلیمر (چاو) سوال داشتم.
باتوجه به هلپ ایویوز به نظر می رسد که این آزمون برای آزمون اثرات فردی می باشد اما باتوجه به مقاله چاو به نظر می رسد که این آزمون برای آزمون ضرايب متغیرهای توضیحی استفاده می شود.
کدامیک درست است؟لطفا مرا راهنمایی کنید. باتشکر