باسلام خدمت دوستان .ازدوستانی که داده های مالیات مربوط به هربخش (صنعت-کشاورزی -نفت -خدمات)رودارند برام ارسال نمایند .باتشکر