باسلام میخواستم بدانم کسی درمورد مصرف انرژی برای تولید برق ونیز توسعه مالی درصنعت برق داده یامقاله ای دارد یا آدرس سایتی که بتوان ازآنجا داده ها را پیداکرد باتشکر