جهت جلوگیری از منقضی شدن سریال نرم افزار استاتا می بایستی تنظیمات به روز رسانی خودکار نرم افزار غیر فعال شود.
شما به راحتی می توانید با اجرای این دو دستور در نرم افزار Stata آپدیت خودکار نرم افزار را غیر فعال نمایید.

set update_query offset update_prompt off