درود بر شما

چگونه می توانم از وجود یا عدم وجود همخطی در بین متغیرهای مستقل در مدل پانل دیتا آگاه شوم؟ چگونه می توانم آن را رفع کنم؟

لطفا اگر راهنمایی می کنید، توضیح مناسبی را همراه با فرمان مورد استفاده در نرم افزار ارائه دهید.