با سلام
در مورد وارد کردن قیدها (قید بازدهی ثابت) در استتا راهنمایی میخواستم (روی داده های پانل).
تشکر