سلام. لطفا اگر کسی کتاب اقتصاد کلان دکتر روزبهان را دارد، به اشتراک بگذارد