فهرست جداول ترازنامه انرژی

1- تراز انرژي از سال 1346 الی 1388 كل كشور
2- اطلاعات عمومي ـ* روند شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي
3- عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهایي
4- كل مصرف نهایي به تفكيك بخشها
5- مصرف انرژي بخشهاي مختلف به تفكيك حاملهاي انرژي
6- سهم انواع حامل هاي انرژي در عرضه انرژي اوليه
7- سهم مصرف كنندگان نهایي در كل مصرف حامل*هاي انرژي
8- سهم بخش ها در كل مصرف نهايي
9- سهم حامل هاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخش ها
10- اطلاعات عمومي ـ رشد سالانه شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي
11- رشد سالانه عرضه انرژي اوليه و بخش تبديلات به تفكيك اجزاء
12- رشد سالانه مصرف نهایي حامل هاي انرژي در بخش هاي مختلف
13- رشد سالانه مصرف انرژي در بخش هاي مختلف