سلام

خواهشن يكي كه اطلاعات كاملي داره به من كمك كنه
براي درامد سرانه استانها مي خوام GDP ان ها را بر جمعيت تقسيم كنم.
حالا بايد اين gdp با احتساب نفت باشه يا بدون احتساب نفت
چون كلا مي خواهم اثر درامد سرانه بر شاخص هاي اجتماعي بررسي كنم