با سلام
در مقاله بیس من، متغیری به نام نهاده محیط زیست وجود دارد. از آنجایی که مقاله من تئوریکی هست نمی دانم از چه شاخصی استفاده کنم . اگر امکان داشته باشد لطفا شاخص و نیز منبعی را برای این متغیر معرفی کنید.
با تشکر