اگر کسی این کتاب رو دارد لطفا به اشتراک بگذارد
A Guide to Everyday Economic Statistics, 6th edition, by Gary E. Clayton and Martin Gerhard Giesbrecht, (Boston: Irwin/McGraw-Hill 2003)