مرکز پژوهش های مجلس با ارائه پیش بینی رشد اقتصادی، رتبه منطقه ای و جهانی کشورها، اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران در 2012 معادل 36 صدم درصد بوده که این وضعیت ایران را در رتبه 23 منطقه ای و 164 جهانی قرار می دهد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان موقعیت شاخص های اقتصادی ایران و جهان و رشد اقتصادی، مطرح کرد: رشد اقتصادی فرایندی پایدار است که در اثر آن ظرفیت تولیدی اقتصاد طی زمان افزایمی یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می شود.

توسعه اقتصادی را می توان فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی عموم مردم در 3 محور کلیدی دانست. ارتقای سطح زندگی مردم از طریق فرایندهای مناسب رشد اقتصادی، ایجاد شرایطی که موجب عزت نفس مردم شود (از طریق استقرار نظام ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که مشوق شان و احترام انسان باشد).

افزایش آزادی های مردم در انتخاب از طریق وسعت بخشیدن به حدود متغیرهای انتخاب آنها (به عنوان مثال افزایش در تنوع کالاها و خدمات). به این ترتیب هرچند تغییرات و دگرگونی های ساختاری در اقتصاد کشور (در چارچوب نظام ارزش های سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه) توسعه اقتصادی تلقی می شود.
منبع [Only registered and activated users can see links. ]