سلام
مجموعه کتب کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی مدرسان شریف-کاملا نو و دست نخورده به نصف قیمت روی جلد تقدیم میشود.