با سلام، من می خواهم هزینه نهایی واقعی در ایران را محاسبه نمایم و بدین منظور از داده های بانک مرکزی در رابطه با اشتغال، تولید کل، دستمزد و حقوق و شاخص کل قیمت ها استفاده می نمایم. آن را به صورت زیر در نرم افزار اکسل محاسبه نموده ام:
(لگاریتم شاخص کل قیمت +لگاریتم تولید کل)_(لگاریتم حقوق و دستمزد+لگاریتم اشتغال)= هزینه نهایی واقعی نیروی کار
که البته فرمول اصلی به شکل زیر است:
mc=s/1-alpha , s=wl/py
در معادله فوق s سهم نیروی کار از درآمد می باشد.
به نظر شما تصریح من از هزینه نهایی واقعی صحیح است؟ از دوستان عزیز هر کسی می تواند به من کمک نماید. با تشکر