وجود ما اطوار گوناگون داره ؛ یکی از این طورها طور و مقام اقتصادیشه ؛ چقدر از خود اقتصادیمون آگاهیم و چقدر اراده خرجش میکنیم ؟ ناخودآگاه اقتصادیمون چقدر بزرگه و بعد اقتصادی وجودمون چه اندازه غیر ارادیه ؟

ای کاش به خودشناسی اقتصادی ( خود اقتصادی شناسی ) و خودسازی اقتصادی ( خود اقتصادی سازی ) بپردازیم و این جنبه از بودمون رو بیشتر مورد اشراف و اکمال قرار بدیم .امید که تا مقصد اطّلاع کامل از حقیقت اقتصادیمون و سلطنت کامل بر عدالت اقتصادیمون پیش بریم .