با دارایی هات کاراتو میرسی ، اونا برا بدنت حکم بدن رو دارن !
در نگاه انفسی :
مال به منزله ی بدن آدمه
اموال آدم برای بدن آدم در حکم بدن هستن ، و بدن آدم برای اموالش در حکم روح و نفس
بدن انسان با صورت دهی به مواد اشیائی خلق کرده و مالکشون میشه
همونطور که روح با تعلّق به ماده بدن رو میسازه
( اونچه محصول ساختن مستقیم روح باشه بدنه و اونچه محصول ساختن بدن ( ساختن غیر مستقیم روح ) ماله )