همه ی مال دست خداست و هر مقدار که قابل باشیم بر ما نازل میکنه .
مال رو باید از باطن گرفت ؛ اگه کانال وجودمون باز باشه اموال برمون افاضه میشن .
یه بحث خیلی مهمّیه که آیا مال محصول خریده یا تولید ؟ قرآن میگه لیس للانسان الّا ما سعی ( مال انسان نیست مگه اونچه سعی کرد )
آیا مال میتونه با خرید حاصل بشه ؟ آدم با خرید حق بهره برداری پیدا میکنه لکن مالک حقیقی نمیشه .
اون چیزی مال آدمه که از خود آدم باشه . تولید آدم باشه .
چقدر مال داریم ؟